DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
698-410-600
KUPUJ BEZ OBAW
14 dni na zwrot
sklep@nagaba.pl
odpisujemy od 8:00 - 16:00
Pakujemy ECO
Dbamy o środowisko

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
 „Nagaba - w takich latam ”
ORGANIZOWANEGO NA: FACEBOOKU, INSTAGRAMIE ORAZ W DRODZE MAILINGU DO KLIENTÓW NEWSLETTERA                              

 

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


    1. Organizatorem konkursu „Nagaba - w takich latam ” (dalej: „Konkurs”) i Fundatorem nagród jest Nagaba Sp. j. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068126, NIP: 756-10-02-678, woj. OPOLSKIE, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, zwany dalej Organizatorem.
    2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych, najbardziej pomysłowych i najoryginalniejszych zdjęć obuwia produkcji Nagaba Sp. j., wedle subiektywnego odczucia Organizatora. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.
    3. Organizator w związku z przeprowadzeniem Konkursu informuje Uczestników, że: 
    a) serwis Facebook oraz serwis Instagram nie są organizatorami konkursu.
    b) Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Facebook, Serwisem Instagram ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisów, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisów.
    c) Organizator i Uczestnicy (w przypadku korzystania z Serwisów) zobowiązani są przestrzegać przy organizacji Konkursu wszelkich regulacji Serwisów, a naruszenie regulacji Serwisów stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie,
    d) Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
    4. Niniejszy regulamin określa przeprowadzenie Konkursu w sposób zupełny z zastrzeżeniem, iż w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego .
    5. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej, która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz posiada adres poczty elektronicznej e-mail i poinformuje Organizatora o tym adresie po ogłoszeniu wyników Konkursu.
    6. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i po spełnieniu warunków zaakceptować regulamin. 
    7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w konkursie do żadnych świadczeń, za wyjątkiem zadania określonego w III ust.1 ppkt. a Regulaminu. 
    8. Do wymagań technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie należy :
- system teleinformatyczny: komputer lub telefon osobisty z dostępem do sieci Internet, posiadanie adresu e-mail oraz ewentualnie konto w serwisie społecznościowym Facebook lub konto w serwisie społecznościowym Instagram.

 

    II. MIEJSCE I CZAS TRWANIA


    1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na oficjalnym profilu Facebook  Organizatora; na oficjalnym profilu Instagram Organizatora oraz w drodze mailingu do osób zapisanych do newslettera Organizatora.
    2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01.06.2022 od godziny 00:01 do 31.07.2022 do godziny 23.59
    3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w dowolnym okresie jego obowiązywania.
    4. Wyniki konkursu zostaną podane 01.08.2022. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu sklepu internetowego nagaba.pl oraz na oficjalnym profilu FB, a także w mailingu do osób zapisanych do  newslettera.
    5. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową.

 

    III. ZASADY KONKURSU I NAGRODA

 

    1. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, zobowiązany jest dokonać następujących czynności:
    a) zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin,
    b) spełnić wymogi wskazane w Regulaminie,
    c) wysłać dobrej jakości pomysłowe zdjęcia, przedstawiające zakupione przez Uczestnika obuwie Organizatora Nagaba na adres: konkurs@nagaba.pl w temacie opisać: Konkurs - w takich latam.
   
Kreatywność dowolna - Daj się ponieść w butach Nagaba i uchwyć ten moment !  Im więcej zdjęć, tym szanse na wygranie wzrastają

   d) wysłanie zdjęcia do konkursu są równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich zdjęć stronie internetowej sklepu Organizatora oraz oficjalnym koncie Instagram Organizatora oraz oficjalnym koncie Facebook Organizatora. Ponadto biorący udział w konkursie wyrażają zgodę, na wykorzystanie swoich zdjęć w celach marketingowych przez organizatora firmę Nagaba spółka jawna.
    e) jeżeli zostanie ogłoszony Laureatem otrzyma od Organizatora na adres poczty elektronicznej e-mail jednorazowy bon zakupowy do wykorzystania w sklepie internetowym nagaba.pl ,
    f) wyraża zgodę na kontakt z Laureatem na pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
    2. Laureatami Konkursu będą osoby, które wyślą dobrej jakości najciekawsze zdjęcie w ocenie Organizatora. 
    3. Nagrodami dla Laureatów będą bony zakupowe do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora w wysokości:
    1) 1 miejsce- 500 zł
    2) 2 miejsce- 300 zł
    3) 3 miejsce 200 zł
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Od bonów zakupowych nie jest wydawana reszta. 
    4. Nagroda korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.
    5. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
    6. Organizator nadzoruje przebieg Konkursu, w tym jest wyłącznie uprawniony do przyznania Nagród.
    7. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatowi drogą elektroniczną.
   8. Wydanie Nagród Laureatom Konkursu nastąpi w dniu ogłoszenia wyników konkursu poprzez przesłanie ich do Laureatów mailowo/pocztowo.
   9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora jak i ich najbliższa rodzina.
 10. Zakazane jest przesyłanie przez Uczestników zdjęć o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest wysyłanie zdjęć o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno powszechnie obowiązujące normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z Serwisów zdjęcia, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie zdjęć promujących towary i usługi Organizatora. 

 

    IV. DANE OSOBOWE

 

    1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale RODO).
    2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania:
    a) w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
    b) w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
    c) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), 
    d) w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.
    3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
    4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) adres e-mail,
    5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego adresu e-mail w celu informowania o wynikach konkursu.
    6. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
    7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    8. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w tym przede wszystkim do czasu zakończenia konkursu, rozliczenia, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, wycofania zgody. 

   

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

    1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom. 
    2. Zgłoszenie reklamacyjne winno być złożone pocztą elektroniczną na adres Organizatora konkurs@nagaba.pl lub dostarczone na piśmie na adres Organizatora i powinno zawierać: dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację, jego adres, datę i miejsce zdarzenia, adres uczestnika, rodzaj konkursu, treść żądania.
    3. Podstawę reklamacji stanowi naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
    4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    1. Strony zgodnie ustalają, że każda z nich ponosi odpowiedzialność za własne urządzenia oraz systemy teleinformatyczne z których korzysta przy udziale w Konkursie, także ich ustawienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia i systemy drugiej Strony, a w tym za korzystanie z tych urządzeń i systemów przez osoby nieuprawnione,
    2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian.
    3. Organizator zastrzega sobie również możliwość przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
    4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.