Glany męskie z klamrami

Nie­za­leż­nie od tego, czy Twoje sty­li­za­cje są odzwier­cie­dle­niem oso­bo­wo­ści, czy jesteś miło­śni­kiem stylu meta­lo­wego, dostępne w asor­ty­men­cie naszego sklepu inter­ne­to­wego glany męskie z klam­rami tra­fią w Twoje gusta. Pre­zen­to­wane przez nas obu­wie zostało wyko­nane dba­ło­ścią o naj­drob­niej­sze szcze­góły przy wyko­rzy­sta­niu naj­wyż­szej jako­ści kom­po­nen­tów pocho­dzą­cych od pol­skich pro­du­cen­tów. Znaj­dziesz u nas glany męskie z klam­rami w kolo­rze kla­sycz­nej czerni, jak też wyróż­nia­jące się efek­tem przy­dy­mie­nia. Ponadto obu­wie jest dostępne w naprawdę wielu roz­mia­rach, od 36, do nawet 48. Z łatwo­ścią dopa­su­jesz je zatem względem indy­wi­du­al­nych potrzeb. Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z całym asor­ty­men­tem, gdyż uwzględ­ni­li­śmy w nim rów­nież roz­ma­ite pół­buty, trze­wiki, a także obu­wie trek­kin­gowe dedy­ko­wane miło­śni­kom pie­szych wędró­wek.

Glany męskie z klam­rami jako ory­gi­nalne uzu­peł­nie­nie sty­li­za­cji

Glany męskie z klam­rami od Nagaba to cie­kawy spo­sób na szyb­kie, a zara­zem ory­gi­nal­nie uzu­peł­nie­nie wio­sen­no-let­niej sty­li­za­cji. Pod­czas pro­cesu pro­duk­cji wyko­rzy­stu­jemy naj­wyż­szej jako­ści skórę pocho­dze­nia natu­ral­nego (lico typu Bosman, Crazy oraz Kabir), dzięki czemu obu­wie przy zacho­wa­niu odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji będzie Ci słu­żyć nie­je­den sezon. Jed­nak to nie wszystko, gdyż ofe­ro­wane przez nas glany męskie z klam­rami posia­dają pode­szwę z pol­skiej gumy z ozdob­nymi śru­bami oraz meta­lo­wym logo­ty­pem marki. Zostały wypo­sa­żone w dodat­kowe wzmoc­nie­nie w postaci sta­lo­wego noska. Nato­miast dzięki suwa­kom zakła­da­nie i zdej­mo­wa­nie obu­wia zaj­mie Ci dosłow­nie kilka sekund. Mając rów­nież na uwa­dze, że glany męskie z klam­rami są chęt­nie wybie­rane w celu dopeł­nie­nia zimo­wych sty­li­za­cji, wybie­ra­jąc model 518 bądź 519, umoż­li­wiamy wypo­sa­że­nie obu­wia w ocie­ple­nie z filcu czar­nego.

APLIKACJA MOBILNA
Kupuj szybciej z appką NAGABA Darmowa aplikacja na Twój telefon!